Thời thượng

Đà Lạt cần gì ?

Bản sắc là cái riêng có, cái khiến cho mình tách ra được khỏi những thứ chung chung. Thành phố có bản sắc là thành......