Hitech

Asanzo: Sau TV, smartphone sẽ là gì?

Gia nhập thị trường smartphone từ tháng 8 sau khi thành công với mảng TV, Asanzo đã bán được 8.000 chiếc điện thoại chỉ trong......

5 xu hướng công nghệ 2018

Không hẹn mà gặp, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã chỉ ra 5 xu hướng công nghệ sẽ quyết định diện mạo của thế...