Cửa Hàng

Gruzia - dáng đi của thời gian

Ở Gruzia, từ thủ đô cho đến cố đô, đâu đâu tôi cũng có cảm giác mình đang đi lạc với cuộc sống, đặc biệt......